Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

Cele OSZOK

- działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki odpadami, - kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie, - prognozowanie kierunków rozwoju usług i działalności przetwórczej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi i występowanie do Parlamentu, organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami w tym zakresie, - opiniowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do gospodarki - prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie gospodarki odpadami, udzielanie pomocy w działalności gospodarczej członkom oraz wspieranie ich inicjatyw, - rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz placówkami naukowymi w kraju i za granicą.