Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

„Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami komunalnymi”

miejsce: Urząd Miejski w Pszczynie, Rynek 2, 43-200 Pszczynie, sala konferencyjna, II piętro
czas: 24 września 2012 roku

Godz. 1000 - 1200 – Nowy system w gospodarce odpadami komunalnymi:

 • ogólne zasady wynikające z obowiązujących i projektowanych przepisów o odpadach,
 • zobowiązanie gmin do osiągnięcia wskazanych w przepisach prawa celów środowiskowych wynikających z przepisów prawa UE (poziomy ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania),
 • obowiązki gmin w zakresie stworzenia warunków dla segregacji odpadów komunalnych „u źródła ”,
 • obowiązek prowadzenia przez gminy edukacji mieszkańców,
 • opłata za zagospodarowanie odpadów i możliwości jej ustalenia,
 • zasady wyboru podmiotów odbierających lub odbierających i zagospodarowujących odpady,
 • obowiązki gmin w zakresie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa, w tym kierowanie strumieniem odpadów,
 • instalacje regionalne,
 • sprawozdawczość,
 • uprawnienia gmin w zakresie egzekucji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • kary i opłaty administracyjne;

Wykładowca: Małgorzata Szymborska (Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska)

Godz. 1200 – 1230 – przerwa kawowa

Godz. 1230 – l300 – Zadania Radnych Gminy w przygotowaniu wdrożenia znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach.

 • analiza rynku odpadów i określenie potrzeb w gminie dla stworzenia sytemu zagospodarowania odpadów – podjęcie niezbędnych uchwał,

Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów
Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 1300 – l345 – Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - nowe wyzwania i zadania dla firm komunalnych i związków międzygminnych. Wykładowca: Jerzy Starypan (Beskid Żywiec Sp. z o.o.)

Godz. 1345 – l415 – Segregacja odpadów komunalnych u źródła – dodatkowe źródła finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi. Program REKARTON. Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 1415 – Dyskusja.

,