Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

„Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami komunalnymi”, Legnica

„Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami komunalnymi”

miejsce: Urząd Miasta Legnicy, Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica,
czas: 25 października 2012 roku

Program
Godz. 10.00  - 12.00 – Nowy system w gospodarce odpadami komunalnymi:

 • ogólne zasady wynikające z obowiązujących i projektowanych przepisów o odpadach,
 • zobowiązanie gmin do osiągnięcia wskazanych w przepisach prawa celów środowiskowych wynikających z przepisów prawa UE (poziomy ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania),
 • obowiązki gmin w zakresie stworzenia warunków dla segregacji odpadów komunalnych „u źródła ” ,
 • obowiązek prowadzenia przez gminy edukacji mieszkańców,
 • opłata za zagospodarowanie odpadów i możliwości jej ustalenia,
 • zasady wyboru podmiotów odbierających lub odbierających i zagospodarowujących odpady,
 • obowiązki gmin w zakresie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa, w tym kierowanie strumieniem odpadów,
 • instalacje regionalne,
 • sprawozdawczość,
 • uprawnienia gmin w zakresie egzekucji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • kary i opłaty administracyjne;

Wykładowca: Małgorzata Szymborska (Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska)

Godz. 12.00  – 12.30  – przerwa kawowa

Godz. 12.30 – 13.00  – Zadania Radnych Gminy w przygotowaniu wdrożenia znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach.

 • analiza rynku odpadów i określenie potrzeb w gminie dla stworzenia sytemu zagospodarowania odpadów – podjęcie niezbędnych uchwał,

Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 13.00 – 13.45  – Wdrożenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - nowe wyzwania i zadania dla firm komunalnych i związków międzygminnych
Wykładowca: Józef Wasinkiewicz (Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.)

Godz. 13.45 – 14.15 – Segregacja odpadów komunalnych u źródła – dodatkowe źródła finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi. Program REKARTON;
Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 14.15  – Dyskusja.

,