Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

szkolenie: „Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami komunalnymi”, Warszawa

„Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami komunalnymi”

miejsce: Al. Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa
czas: 29 października 2012 roku

Program
Godz. 10.00  - 12.30 – Nowy system w gospodarce odpadami komunalnymi:
• ogólne zasady wynikające z obowiązujących i projektowanych przepisów o odpadach,
• zobowiązanie gmin do osiągnięcia wskazanych w przepisach prawa celów środowiskowych wynikających z przepisów prawa UE (poziomy ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania),
• obowiązki gmin w zakresie stworzenia warunków dla segregacji odpadów komunalnych „u źródła ” ,
• obowiązek prowadzenia przez gminy edukacji mieszkańców,
• opłata za zagospodarowanie odpadów i możliwości jej ustalenia,
• zasady wyboru podmiotów odbierających lub odbierających i zagospodarowujących odpady,
• obowiązki gmin w zakresie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa, w tym kierowanie strumieniem odpadów,
• instalacje regionalne,
• sprawozdawczość,
• uprawnienia gmin w zakresie egzekucji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
• kary i opłaty administracyjne;
Wykładowca: Małgorzata Szymborska (Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska)

Godz. 12.30  – 13.00  – przerwa na lunch

Godz. 13.00 – 13.30  – Segregacja odpadów komunalnych u źródła – dodatkowe źródła finansowania
gospodarowania odpadami komunalnymi. Program REKARTON;
Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 13.30 – 14.00 – Zadania Radnych Gminy w przygotowaniu wdrożenia znowelizowanej ustawy o czystości i porządku w gminach.

  • • analiza rynku odpadów i określenie potrzeb w gminie dla stworzenia sytemu zagospodarowania odpadów – podjęcie niezbędnych uchwał,

Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 14 00  – Dyskusja i zakończenie szkolenia

,