Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

szkolenie: „Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Warszawa

„Nowe prawo w systemie gospodarki odpadami komunalnymi oraz obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

miejsce: Siedziba Stowarzyszenia „Komunalnik“ Aleja Wilanowska 97 E, 02-765 Warszawa
czas: 19 marca 2013 roku

Program szkolenia
Godz. 10 00  - 12 00 – Nowy system w gospodarce odpadami komunalnymi, uwzględniający
przyjęte przez Sejm poprawki senackie do nowelizacji ustawy:

 • ogólne zasady wynikające z obowiązujących i projektowanych przepisów o odpadach,
 • zobowiązanie gmin do osiągnięcia wskazanych w przepisach prawa celów środowiskowych wynikających z przepisów prawa UE (poziomy ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania),
 • obowiązki gmin w zakresie stworzenia warunków dla segregacji odpadów komunalnych „u źródła ” ,
 • obowiązek prowadzenia przez gminy edukacji mieszkańców,
 • zasady wyboru podmiotów odbierających lub odbierających i zagospodarowujących odpady,
 • obowiązki gmin w zakresie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa, w tym kierowanie strumieniem odpadów,
 • instalacje regionalne,
 • uprawnienia gmin w zakresie egzekucji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
 • kary i opłaty administracyjne.

Wykładowca:  Ekspert  z  Departamentu  Gospodarki  Odpadami  Ministerstwa Środowiska

Godz. 12 00  – 12 30  – lunch

Godz. 12 30  – 13 45  – Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne

 • podstawa  prawna  obowiązków  sprawozdawczych  /zakres  obowiązków sprawozdawczych podmiotu działającego na zlecenie gminy (wyłonionego w drodze przetargu), zakres obowiązków sprawozdawczych podmiotu, który nie działa na zlecenie gminy, zakres obowiązków sprawozdawczych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, terminy składania sprawozdań, administracyjne kary pieniężne, związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji obowiązków sprawozdawczych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokumenty potwierdzające  dane  umieszczane  w  sprawozdaniach,  obowiązki  związane z osiągnięciem poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z poziomem ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, administracyjne kary pieniężne, związane z brakiem realizacji obowiązków osiągnięcia poziomów, dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązków osiągnięcia poziomów/
 • kwartalne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne – omówienie na przykładach /zakres informacji, jaki powinien być zawarty w poszczególnych częściach sprawozdania, rodzaje odpadów a poszczególne działy sprawozdania, jak określać sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, które zostały przekazane do poszczególnych instalacji, informacje o właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy/
 • roczne sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta – omówienie na przykładach, / jak sporządzić sprawozdanie na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazanych przez podmioty odbierające odpady komunalne, zakres informacji, jaki powinien być zawarty w poszczególnych częściach sprawozdania, rodzaje odpadów a poszczególne działy sprawozdania, informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych/
 • obliczanie  osiągniętego  poziomu  odzysku,  recyklingu,  przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych – omówienie na przykładach / rodzaje odpadów objęte obowiązkiem osiągnięcia poziomu – kody odpadów, omówienie wzorów oraz poszczególnych kroków potrzebnych, aby obliczyć osiągnięte poziomy/
 • obliczanie osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – omówienie na przykładach / odpady komunalne ulegające biodegradacji – definicja, kody odpadów, udział procentowy substancji ulegającej biodegradacji w poszczególnych rodzajach odpadów, omówienie poszczególnych kroków potrzebnych, aby obliczyć osiągnięty poziom – dla przedsiębiorców oraz dla gmin/
 • zmiany przepisów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych – m.in. możliwości elastycznego ustalania opłat, zwiększenie sposobów poboru opłat, możliwość sfinansowania przez gminę pojemników,

Wykładowca:  Ekspert  z  Departamentu  Gospodarki  Odpadami  Ministerstwa Środowiska

Godz. 13 45 – l4 15  – Segregacja odpadów komunalnych u źródła – dodatkowe źródła finansowania gospodarowania odpadami komunalnymi. Program REKARTON.
Wykładowca: Tadeusz Pokrywka (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”)

Godz. 14 15  – Dyskusja i zakończenie szkolenia.

W trakcie szkolenia przewidziana jest również przerwa kawowa oraz lunch.

, , , , ,