Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

szkolenie: „Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, Warszawa

„Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”

miejsce: Siedziba Stowarzyszenia, Aleja Wilanowska 97E, 02-765 Warszawa
czas: 21 maja 2013 roku

Program szkolenia
Godz. 10 30 - 12 30 – Nowy system w gospodarce odpadami komunalnymi / uwzględniający przyjęte przez Sejm poprawki senackie do nowelizacji ustawy:
• ogólne zasady wynikające z obowiązujących i projektowanych przepisów o odpadach,
• zobowiązanie gmin do osiągnięcia wskazanych w przepisach prawa celów środowiskowych wynikających z przepisów prawa UE (poziomy ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, redukcja ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania),
• obowiązki gmin w zakresie stworzenia warunków dla segregacji odpadów komunalnych „u źródła ”,
• obowiązek prowadzenia przez gminy edukacji mieszkańców,
• zasady wyboru podmiotów odbierających lub odbierających i zagospodarowujących odpady,
• obowiązki gmin w zakresie zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami prawa, w tym kierowanie strumieniem odpadów,
• instalacje regionalne,
• uprawnienia gmin w zakresie egzekucji obowiązków wynikających z przepisów prawa,
• kary i opłaty administracyjne,

Godz. 12 30  – 13 00  – Przerwa na lunch

Godz. 13 00  – 14 30  – Obowiązki sprawozdawcze gmin i podmiotów odbierających odpady komunalne

  • podstawa  prawna  obowiązków  sprawozdawczych  /zakres  obowiązków sprawozdawczych podmiotu działającego na zlecenie gminy (wyłonionego w drodze przetargu), zakres obowiązków sprawozdawczych podmiotu, który nie działa na zlecenie gminy, zakres obowiązków sprawozdawczych wójta, burmistrza, prezydenta miasta, terminy składania sprawozdań, administracyjne kary pieniężne, związane z opóźnieniem lub brakiem realizacji obowiązków sprawozdawczych, wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dokumenty potwierdzające dane umieszczane w sprawozdaniach, obowiązki związane z osiągnięciem poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz z poziomem ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, administracyjne kary pieniężne, związane z brakiem realizacji obowiązków osiągnięcia poziomów, dokumenty potwierdzające spełnienie obowiązków osiągnięcia poziomów/
  • kwartalne sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne – omówienie na przykładach /zakres informacji, jaki powinien być zawarty w poszczególnych częściach sprawozdania, rodzaje odpadów a poszczególne działy sprawozdania, jak określać sposób zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych, które zostały przekazane do poszczególnych instalacji, informacje o właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy/
  • roczne sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta – omówienie na przykładach, /jak sporządzić sprawozdanie na podstawie sprawozdań kwartalnych przekazanych przez podmioty odbierające odpady komunalne, zakres informacji, jaki powinien być zawarty w poszczególnych częściach sprawozdania, rodzaje odpadów a poszczególne działy sprawozdania, informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych/
  • obliczanie osiągniętego poziomu odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji odpadów komunalnych – omówienie na przykładach /rodzaje odpadów objęte obowiązkiem osiągnięcia poziomu – kody odpadów, omówienie wzorów oraz poszczególnych kroków potrzebnych, aby obliczyć osiągnięte poziomy/
  • obliczanie osiągniętego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – omówienie na przykładach /odpady komunalne ulegające biodegradacji – definicja, kody odpadów, udział procentowy substancji ulegającej biodegradacji w poszczególnych rodzajach odpadów, omówienie poszczególnych kroków potrzebnych, aby obliczyć osiągnięty poziom – dla przedsiębiorców oraz dla gmin/
  • zmiany przepisów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych – m.in. możliwości elastycznego ustalania opłat, zwiększenie sposobów poboru opłat, możliwość sfinansowania przez gminę pojemników.

 

Godz. 14 30 – Dyskusja i zakończenie szkolenia

Szkolenie poprowadzi Ekspert z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska

, , ,