Go to Top
Skontaktuj się z nami: tel. 22 853 74 06

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Komunalnik"

CELE OSZOK:

Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należy:

  1. działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki odpadami,
  2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej i rzetelności w obrocie,
  3. prognozowanie kierunków rozwoju usług i działalności przetwórczej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi i występowanie do Parlamentu, organów administracji rządowej i samorządowej z wnioskami w tym zakresie,
  4. opiniowanie projektów aktów prawnych i rozwiązań odnoszących się do gospodarki,
  5. prowadzenie doradztwa i szkolenia w zakresie gospodarki odpadami, udzielanie pomocy w działalności gospodarczej członkom oraz wspieranie ich inicjatyw,
  6. rozwijanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi oraz placówkami naukowymi w kraju i za granicą,

MISJA OSZOK:

  • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa,
  • upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów,
  • zwiększenie aktywności proekologicznej pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz działaczy lokalnych poprzez przeprowadzanie cyklicznych szkoleń, warsztatów i konferencji o tematyce zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • doradztwo samorządom terytorialnym odnośnie realizowania nałożonych przez prawodawcę nowych obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska, co w przyszłości spowoduje zwiększenie poziomu ponownego użycia i recyklingu określonych frakcji odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.